عاشقی


خدایامگه نمیگن عاشقی فقط چهل روزه.

پس چراقلبم دائم داره ازعشق اون میسوزه

میگن بعد از چهل روزدیگه فراموش میشه

اماآتیش عشقش توقلبم چراخاموش نمیشه


دیگر اشعار کوتاه اینجاکلیک کنید


[ بازدید : 2975 ] [ امتیاز : ]